تبلیغات
راه اندیشه - شیطان چراغ به دست
تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : بشیر بهرامی

مردی صبح زود بلند شد،تا برای عبادت به محل همیشگی برود.لباس پوشید وراهی شد.اما در راه،زمین خوردولباسهایش كثیف شد.بلند شد،خودش را تمیز كرد وبه خانه برگشت.لباسهایش را عوض كرد ودوباره راهی شد.اما باز هم در همان نقطه زمین خورد!دوباره به خانه برگشت. لباسهایش راعوض كرد وبرای بارسوم راهی شد.این بار شخصی درحالی كه چراغی دردست داشت به سوی او امد وگفت: من دیدم كه در مسیرعبادتگاه دوبار به زمین افتادی؛ چراغ آورده ام تاراهت را روشن كنم.مرد از او بسیار تشكر كرد وهر دو به راه ادامه دادند.

وقتی به عبادتگاه رسیدند،مرد اول ازشخص چراغ به دست در خواست كرد تا اوداخل شود،اما با خودداری او روبرو شد! درخواستش راتكرار كردوباز هم همان جواب را شنید. باتعجب دلیلش راپرسید. آن شخص پاسخ داد: من شیطان هستم،من تو را دراه رفتن به عبادتگاه دیدم، باعث زمین خوردن توشدم تا شاید از رفتن پشیمان شوی.اما وقتی بار اول به خانه رفتی، خودت راتمیز كردی ودوباره برگشتی، خداوند همه گناهانت رابخشید،من برای بار دوم هم باعث زمین خوردنت شدم، امااین بار هم باعث نشد كه در خانه بمانی، بلكه باعجله بیشتری به راه برگشتی. در عوض، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید،من ترسیدم كه اگر یك بار دیگر باعث زمین خوردت بشوم، خدا گناهان افراد دهكده ات را ببخشد. لذا این بار به سالم رسیدنت كمك كردم. پس كار نیكی كه قصد آنجا ان را دارید به تعویق نیندازید زیرا نمیدانید اجرو پاداشی كه به خاطر این تلاش ودر نتیجه سختی هایی كه در این راه می كشید چه خواهد بود. انجام كارهای خیر می تواند بلاهایی را از شما دور كند، وانجام ندادن آنچه نباید انجام داد، در های رحمت را به روی شما و خانواده یتان خواهد بست.

طبقه بندی: بخش مقالات مذهبی،

  • دانلود فیلم